Skip to content

Terms and conditions

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen FileFlow BV (Klokgebouw 220, Strijp S, 5617 AC te Eindhoven) en de gebruiker van diensten van FileFlow BV, hierna te noemen de wederpartij.

FileFlow BV stelt aan de afnemers van zijn diensten, in de vorm van de beeldbank FileFlow, softwareapplicaties en opslagruimte ter beschikking voor het beheer van beeldmateriaal en aanverwante digitale media.

Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door het aanmaken van een gebruikersaccount die toegang geeft tot de diensten van FileFlow. Bij het aanmaken van deze account worden tevens deze voorwaarden geaccepteerd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor één maand en behoudens opzegging telkens automatisch met één maand verlengd.
 3. De wederpartij kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

Eigendom van gegevens

 1. Alle gegevens die door de wederpartij aan FileFlow BV in beheer zijn gegeven via het gebruik van de door Fileflow BV beschikbaar gestelde faciliteiten blijven eigendom van de wederpartij. FileFlow BV zal nimmer aanspraak maken op enigerlei recht ten aanzien van die gegevens.

Verantwoordelijkheid voor beheer en verwerking van de gegevens

 1. FileFlow BV stelt met zijn diensten uitsluitend opslagfaciliteit en instrumenten voor beheer en verwerking c.q. gebruik van gegevens ter beschikking. De beheerder is zelf verantwoordelijk voor de vastlegging van gegevens in FileFlow, voor het beheer en het gebruik daarvan, en voor de toekenning van rechten aan gebruikers en gemachtigden ten aanzien van beheer, verwerking en gebruik van die data. Fileflow heeft hiermee geen enkele bemoeienis en draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid.
 2. Indien de wederpartij wettelijke eisen niet nakomt of anderszins handelt in strijd met de wet en derden stellen FileFlow BV aansprakelijk voor daardoor ontstane schade, dan is de betrokken wederpartij gehouden om FileFlow BV te vrijwaren voor die aansprakelijkheid en Fileflow BV schadeloos te stellen voor de eventuele gevolgen van aansprakelijkheid.

Beveiliging

 1. FileFlow BV heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle gegevens die door de wederpartij in beheer zijn gegeven. Fileflow BV is gehouden zorg voor te dragen voor adequate en eigentijdse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. In dit kader wordt in ieder geval een beveiligde SSL- verbinding aangeboden en is het mogelijk om in te loggen via tweestapsverificatie.

Privacy van de wederpartij

 1. FileFlow BV voldoet aan de eisen van de AVG en neemt voor zover van toepassing maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens van de wederpartij. Op de website van FileFlow BV is een privacyverklaring geplaatst.

Vrijwaring voor aanspraak van derden

 1. FileFlow BV is gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen ingeval van een gegrond vermoeden van strafbare feiten en/of overtredingen van de wet. De wederpartij vrijwaart FileFlow BV voor alle aanspraken van derden en/of maatregelen van de overheid die op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de door FileFlow geboden faciliteiten door de wederpartij.

Aansprakelijkheid

 1. FileFlow BV draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor een goed functioneren van de met de wederpartij overeengekomen diensten.
  Aansprakelijkheid van FileFlow voor schade is beperkt tot de directe schade en tot het bedrag dat de wederpartij FileFlow BV verschuldigd is voor het gebruik van de diensten van FileFlow BV in het jaar van de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid. Indien FileFlow BV verzekerd is voor de desbetreffende schade, beperkt de aansprakelijkheid van FileFlow BV zich tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet als de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Ondersteuning

 1. FileFlow BV draagt zorg voor helpdeskondersteuning bij het gebruik van de diensten. Tijdens werkdagen (maandag tot en met vrijdag) kunnen gebruikers van de wederpartij via telefoon en e-mail van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met FileFlow Helpdesk voor het stellen van vragen en het melden van storingen en incidenten. De helpdesk is bereikbaar via telefoonnummer 085 4018433 en via support@fileflow.nl.
 2. De applicatie van FileFlow BV is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor de wederpartij, behalve wanneer sprake is van tijdelijk buitengebruikstelling (zie 14).
 3. FileFlow BV maakt dagelijks een back-up van de configuratiebestanden en de gegevens die via de applicatie zijn opgeslagen.
 4. FileFlow BV mag zijn systemen tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud, verbeteringen of vernieuwingen van die systemen. Werkzaamheden in dit verband vinden plaats buiten de kantooruren (8.30 tot 18.00 uur), tenzij een directe interventie noodzakelijk is om de continuïteit en de functionaliteit van de dienstverlening te waarborgen. FileFlow spant zich in om mogelijke overlast voor de wederpartij zoveel mogelijk te voorkomen.

Wijzigingen applicatie

 1. Het is FileFlow BV toegestaan om met het oog op de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening wijzigingen aan te brengen in de applicatie.

Betaling

 1. De wederpartij is het overeengekomen tarief voor de dienstverlening van FileFlow BV verschuldigd. Het tarief wordt in rekening gebracht via een maandelijks door FileFlow gestuurde factuur. FileFlow BV is gerechtigd om de dienstverlening op non-actief te stellen indien de wederpartij een betalingsachterstand heeft van twee maandtermijnen, onverlet de aanspraken van FileFlow op betaling van de achterstallige termijnen.
 2. FileFlow BV zal de wederpartij schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in het tarief tenminste twee maanden voor de datum waarop die wijzigingen ingaan.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond.